התקשרו עכשיו1-599-5000-59 דלג לתוכן המרכזי
צור קשר

תנאי שימוש וזכויות יוצרים

הגישה לאתר "ניטורים שרותי אקולוגיה" (להלן: "האתר") והשימוש בו ו/או במידע המצוי באתר ובמידעון, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין הבעלים והעורך של האתר, מר טל ויינברג (להלן: "הבעלים") לבין כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר (להלן: "המשתמש").

בעצם גלישתך באתר הנך מקבל על עצמך באופן מלא ומוחלט את תנאי השימוש באתר ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב ובקפידה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע מכל שימוש באשר הוא באתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם ללשון נקבה, הכל לפי ההקשר.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות, אך לא רק כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (אייקון).

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת הסכמה מפורשת לכך, מראש ובכתב מאת הבעלים.

 1. אין להעתיק תכנים מתוך האתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, אלא בהסכמת הבעלים מראש ובכתב ו/או בהסכמת המחברים של המאמרים המפורסמים באתר, וגם זאת מראש ובכתב וכאשר קבלת הסכמת מחברי התכנים בפועל נעשית באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 1. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 1. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, אם אותם אמצעים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.
 1. מבלי לגרוע ובנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה את הדברים הבאים:
 2. שליחה, שידור או הטענה של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.
 3. שליחה, שידור או הטענה של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר או במחשבים, שרתים, חומרות ותוכנות של משתמשים אחרים.
 4. הפצת "דואר זבל" או הצפה של כל דואר אחר דרך שרתי האתר.
 5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר או שבשימוש האתר.
 6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, או כל זכות קניינית, בין אם רשומה ובין אם לאו, הנתונה לפי כל דין לבעלים או לצדדים שלישיים בקשר לתכנים או לחלקם.
 7. העלאה לאתר או פרסום באמצעות האתר, של חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל או לפי חוקי כל מדינה זרה.
 8. העלאה לאתר או פרסום באמצעות האתר, של כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פגיעה בפרטיותו של אדם, וכן כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות הסתה לגזענות, לפגיעה באדם אחר או לעבירה על החוק.
 9. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 10. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים.
 11. מכירה, הפצה או עשיית כל שימוש אחר בתכנים או באתר, באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו בכל דרך שהיא.
 12. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעת פעילות האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר) או הפרה באופן כזה או אחר את תנאי השימוש באתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. האתר בכללותו, לרבות עיצובו, הלוגו, התכנים הכלולים בו, התמונות, השמות וסימני המסחר המופיעים בו, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר הינם קניינם הבלעדי של הבעלים ו/או של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים ומידע שהרשו לבעלים להשתמש בהם, והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות וחל איסור להשתמש בנ"ל ללא קבלת אישורו מראש ובכתב של הבעלים.
 1. חל איסור על כל שימוש בזכויות יוצרים, בסימני מסחר המופיעים באתר ובלוגו האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין אם בתמורה ובין אם שלא בתמורה, ללא הרשאה מהבעלים ו/או מהמפרסמים בעלי הזכויות וזאת בכתב ומראש.
 1. המשתמשים באתר מתחייבים לפעול על פי הדינים והאמנות המחייבות.
 1. המשתמשים אינם רשאים להכניס שינויים, להעתיק באופן מלא או חלקי, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשנות, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד או לייצר יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו/או מן התכנים הכלולים בו בכל אמצעי ומדיה שהיא או לעשות שימוש בשמות, במילים ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת הבעלים ו/או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.
 1. אם וככל שתינתן הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

הגבלת אחריות של הבעלים ו/או מי מטעמו

 1. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי הבעלים ואינה בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
 1. האתר הינו אינפורמטיבי בלבד והבעלים אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות שהיא ביחס לתכנים ו/או לשירותים ו/או למוצרים המוצעים באתר על ידי צדדים שלישיים ו/או באתרים של אותם צדדים שלישיים וכל העושה שימוש כלשהו בתכני האתר לרבות במאמרים ו/או במוצרים המפורסמים והמשווקים על ידי צדדים שלישיים ו/או בשירותיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית והמלאה והוא מתחייב שלא לבוא כלפי הבעלים בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג. מובהר ומודגש, כי כל האמור בתנאי השימוש בכלל ובפרט האמור בפרק זה חל גם על אנשי מקצוע בתחום ההדברה ו/או בתחומים אחרים אשר מלוא האחריות לפעולתם בהתאם לתכנים ולמאמרים באתר נעשית על אחריותם הבלעדית.
 1. הבעלים אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל ביצוע המלצה כלשהי באתר לרבות במאמרים ו/או בקישור כלשהו מהאתר ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
 1. הבעלים לא יישא בכל אחריות לתוכן המאמרים וההמלצות שבהם, המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות המלצות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או מוצרים כלשהם ובפרט מוצרים בתחום ההדברה ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים וכיוצא בכך. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות למוצרים המשווקים על ידי צדדים שלישיים ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה או עידוד של הבעלים, במפורש או מכללא לתכנים ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן, הבעלים אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 1. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את הבעלים כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. הבעלים אינו צד לכל עסקה כזו, הוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והבעלים לא ייקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים לעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו הבעלים הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. הבעלים איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. הבעלים רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 1. באתר תמצא קישורים ("לינקים") לעמודים, לאתרים ולתכנים שונים ברשת האינטרנט. העמודים, האתרים והתכנים הנ"ל ואלו הכלולים בהם אינם מתפרסמים על ידי הבעלים או מטעמו והבעלים אינו שולט ו/או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר אליהם אינה מעידה על הסכמת הבעלים לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם. הבעלים אינו אחראי לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. הבעלים אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.

סמכות שיפוט

 1. על תנאי שימוש אלו, על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 1. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

כללי

 1. תנאי השימוש מהווים את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין הבעלים ביחס לשימוש שלך באתר.
 1. הבעלים עשוי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש וכן את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים המתוארים בו, לרבות גביית תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ויהיה רשאי לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר – כל האמור לעיל בלא צורך להודיע על כך מראש והדבר יחייב את המשתמש.
 1. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

הנך מאשר שקראת והבנת תנאי שימוש אלה ושהנך מסכים להיות כפוף לתנאים האמורים כאן.